مرکز اطلاعات تخصصی گسترش پهنه های پیاده و محدود بر خودرو
بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری
نویسنده: پارادیس
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۰ بهمن ,۱۳۹۷ ,۰۱:۱۷:۲۳

بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری
در آستانه هزاره سوم فضاهای عمومی شهری به عنوان مکان سوم که نقشی اساسی در برقراری تعاملات اجتماعی ایفا می نمایند مورد توجه جدی قرار گرفته و به کانون تمرکز
دانش- حرفه طراحی شهری بدل گردیده اند. در این میان، صاحبنظران گوناگون با رویکردهای متفاوتی این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

نویسنده: خشایار کاشانی جو
منتشر شده در نشریه هویت شهر/ سال چهارم/ شماره ۶/ بهار و تابستان ۸۹