مرکز اطلاعات تخصصی گسترش پهنه های پیاده و محدود بر خودرو
بررسی معیارهای طراحی مطلوب فضای شهری برای کودکان
نویسنده: پارادیس
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۰ بهمن ,۱۳۹۷ ,۰۱:۱۳:۳۳

بررسی معیارهای طراحی مطلوب فضای شهری برای کودکان، نمونه موردی: محله نظامیه تهران

امروزه، کمیت و یکفیت فضاهای شهری به کیی از مهم ترین سنجه های توسعه یافتگی و قابلیت زندگی در شهرها بدل شده است. فضاهای شهری یا عرصه های عمومی نمایانگر پویایی زندگی شهری و اساس و بنیان دانش- حرفه طراحی شهری هستند. فضاهای عمومی شهری بیشتر از آنکه دارای نقشی کالبدی باشند به دلیل ایجاد تعاملات اجتماعی میان شهروندان واجد اهمیت هستند و باید بتوانند زمینه حضور تمامی افراد جامعه به ویژه گروه های آسیب پذیرتر همچون کودکان را فراهم نمایند.

نویسندگان: خشایار کاشانی جو – سارا هرزندی – ایلناز فتح العلومی
منتشر شده در نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر – شماره ۱۱ . پاییز و زمستان ۱۳۹۲