مرکز اطلاعات تخصصی گسترش پهنه های پیاده و محدود بر خودرو
سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری
نویسنده: پارادیس
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۲ بهمن ,۱۳۹۷ ,۰۹:۵۳:۴۳

سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری

حمل و نقل همواره یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر ساختار شهرها بوده است. اما بویژه در یک سده اخیر با گسترش انواع وسایل نقلیه موتوری و تغییرات فزاینده جمعیتی به یکی از اصلی ترین مشکلات شهرنشینی بدل گردیده است. رویکردهای نظری به حمل و نقل درون شهری نیز طی دورههای زمانی مختلف از روندی متفاوت برخوردار بوده است. پژوهش حاضر، بررسی روند تحول نظریههای مرتبط با حمل و نقل درون شهری است که با مطالعه اسنادی و با استفاده از جدیدترین و معتبرترین منابع انجام گرفته است و بر مبنای مشابهت های موجود،
ایدههای نظری حمل و نقل درون شهری در سه دوره زمانی دسته بندی گردید.
نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد در قرن گذشته یک تغییر جهتگیری کلی از حمل و نقل خودرو مدار به سمت گسترش شبکه های حمل و نقل همگانی و توسعه در نواحی پیرامونی آنها به وجود آمد

نویسندگان: دکتر خشایار کاشانی جو – دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی
منتشر شده در نشریه هویت شهر/ سال سوم/ شماره ۴/ بهار و تابستان ۸۸