مرکز اطلاعات تخصصی گسترش پهنه های پیاده و محدود بر خودرو
کتاب مدیریت طرح های عمرانی در شهرداری ها
نویسنده: پارادیس
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۹ بهمن ,۱۳۹۷ ,۲۱:۴۸:۴۹

نوشته دکتر خشایار کاشانی جو که جلد ۷ از سری منابع آموزشی شهرداری های سراسر کشور می باشد در سال ۱۳۹۰ توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منتشر شد. در این کتاب، به نکات کاربردی در خصوص طرح های عمرانی از مبانی پایه تا مفاهیم نوین پرداخته شده است.

 

پیشگفتار
یکی از مهمترین وظایف شهرداریها توسعه و آبادانی شهرهاست. از همین رو، هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه شهرداریها به طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته و عده زیادی از کارگران، کارکنان و کارشناسان چه در این نهادهای عمومی و چه در بخش خصوصی به انجام و به سامان نمودن برنامه های عمران شهری اشتغال دارند.
در این میان، گرچه محدودیت منابع می تواند مشکلاتی را ایجاد نماید، عموم صاحبنظران بر این باور هستند که چالش اصلی در فرآیند پیشبرد طرح های عمرانی، آشنایی ناکافی دست اندرکاران سازمانهای اجرایی با اصول مدیریت پروژه و رویکردهای علمی و عملی مرتبط در این زمینه می باشد.
همچنین، ماهیت پیچیده شهرها از یک سو و تغییرات شتابان ناشی از گسترش فناوری ها و ارتباطات در آستانه هزاره سوم از دیگر سو، مسائل جدیدی را به صورت روزافزون در روند انجام طرح های توسعه شهری پدید می آورد که همین امر آگاهی هرچه بیشتر تمامی متخصصان و افراد درگیر در این طرح ها را از آخرین مباحث و تحولات مرتبط بیش از پیش ضروری می نماید.
علاوه بر این، ایجاد نگرش صحیح و تغییر باورهای نادرست در نزد مسوولان و حرفه مندان مرتبط با طرح های عمرانی –حتی مهم تر از دانش تخصصی مدیریت پروژه- درجهت جلوگیری از اتلاف سرمایه های عظیم مادی و معنوی کشور الزامی می باشد. امری که تنها با وجود اطلاع رسانی کارآمد، آموزش مستمر و وجود مراجع تخصصی و روزآمد امکان پذیر می باشد. این در حالی است که بررسی های مختلف انجام گرفته و تجارب نگارنده بیانگر آن است که تاکنون منبعی که به طور مستقیم به موضوع مدیریت طرح های عمرانی از منظر کارفرمایی و مرتبط با ساختار شهرداریهای کشور پرداخته باشد، منتشر نگردیده و دیگر اسناد موجود نیز هریک تنها بر بخشی از جنبه های مدیریت پروژه که بیشتر مورد نیاز مشاوران و پیمانکاران بوده است، متمرکز گردیده اند.
کتاب پیش رو، بر مبنای همین ضرورت و در جهت پر کردن خلا مورد اشاره تدوین گردیده و با توجه به هدف ترسیم شده برای آن کوشیده است تا منبعی کاربردی و تا حد امکان جامع از مباحث گوناگون مرتبط با مدیریت طرح های عمرانی برای مسوولان و متولیان امر در شهرداریها فراهم نماید. در عین حال، این نوشتار که دامنه گسترده ای از مبانی اولیه تا جدیدترین رویکردهای نظری را در نهایت ایجاز ارائه نموده است، می تواند به عنوان مرجعی پایه و ساده در زمینه مدیریت پروژه های عمرانی برای کلیه دانشجویان رشته های معماری، عمران، مدیریت ساخت و گرایش های مرتبط و تمامی حرفه مندان و متخصصان دست اندرکار در این گونه پروژه ها قابل استفاده باشد. کتاب حاضر، در هفت فصل و دو پیوست به شرح ذیل تدوین گردیده است:

در فصل اول، تعریف پروژه و ارکان آن و مفهوم طرح های عمرانی شهری و انواع آن ارائه گردیده است.
در فصل دوم، ساختار کلی شهرداریها و بخش های متولی انجام طرح های عمرانی در شهرداریها به اختصار معرفی گردیده است.
در فصل سوم، مبانی پایه مدیریت پروژه های عمرانی در شهرداریها همچون شرایط عمومی و مفاهیم پایه پیمان، انواع ضرایب و کسورات مترتب بر پیمان مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل چهارم، انواع شرکت ها، ارکان و گونه های مختلف قراردادهای پروژه های عمرانی و ویژگیهای هریک معرفی گردیده است.
در فصل پنجم، مهمترین اصول و ضوابط قانونی مرتبط با طرح ها و پروژه های عمرانی تبیین گردیده اند.
در فصل ششم، اصلی ترین جنبه ها و رویکردهای قابل توجه در پروژه های عمرانی مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل هفتم، فرآیند نظارت بر طرح های عمرانی و نکات مرتبط معرفی شده است.
در پیوست الف، برخی از مهمترین و کاربردی ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه معرفی گردیده اند.
در پیوست ب، فرهنگ واژگان تخصصی مدیریت پروژه ارائه شده است.
در نهایت، از تمامی کسانی که به هر شکل ممکن از نقطه نظرات و همفکریهای آنان در تنظیم این نوشتار استفاده گردیده، تشکر نموده، امیدوارم خوانندگان فرهیخته و نکته سنج، اینجانب را از بیان انتقادات ارزشمند و پیشنهادات سازنده خود در جهت رفع کاستی های این کتاب بهره مند سازند.

خشایار کاشانی جو